Projekt ‘LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu’

8. pro 2015.

„LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu“ projekt je kojeg zajednički provode Prostor rodne i medijske kulture K-zonaBRID – Baza za radničku inicijativu i demokracijuUdruga Zora te Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ u suradnji s udrugama Zagreb Pride i kolekTIRV. Projekt traje 18 mjeseci (od studenog 2015. do svibnja 2017.) a cilj mu je ojačati kapacitete udruga za ljudska i radnička prava po pitanju diskriminacije LGBTI osoba na osnovi rodnog identiteta, rodnog izričaja i spolne orijentacije na radnom mjestu.

Kroz treninge volontera/ki  te kroz razvoj i implementaciju edukacijskog volonterskog programa za studente – stvorit će se uvjeti za veće participiranje studentske populacije u radu udruga koje se bave radničkim i LGBTI pravima, te time osigurati njihova dugoročna održivost u zagovaranja ljudskih i radničkih prava.

Kroz suradnje i treninge s europskim udrugama koje se bave zaštitom i promicanjem LGBTI radničkih prava te provedenu anketu unutar LGBTI populacije i istraživanje o trenutnom stanju prava LGBTI osoba na radnim mjestima, javne panele s predstavnicima/cama  sindikata, institucija za ravnopravnost spolova,  LGBTI organizacija i zajednice te formiranjem radne grupe – stvorit će se zagovarački model u smjeru kreiranja politika za unaprjeđenje LGBTI radničkih prava u Hrvatskoj.

Projektne aktivnosti posebno su osmišljenje s ciljem osiguravanja osnovnih ljudskih prava LGBTI osoba  kroz poboljšanje njihovih radničkih prava što će se dodatno ostvariti online platformom koja nudi relevantne informacije vezano za zaposlenje kao i specifičnu pravnu podršku. Ove aktivnosti osnažit će LGBT osobe da budu aktivne u osiguravanju vlastitih prava kroz mrežu potpore nastalu u suradnji sa sindikatima. Projekt će stvoriti među-sektorsku suradnju između LGBTI organizacija civilnog društva (lokalnih i međunarodnih), sindikata,  institucija za ravnopravnost spolova  te osnažiti suradnju sa svim relevantnim donositeljima odluka kroz stalnu komunikaciju i zajedničke aktivnosti.

Promotivne aktivnosti osmišljene su tako da podižu svijest o važnosti ravnopravnosti na radnom mjestu, za lezbijke, gej, bi, trans i inter osobe te doprinose vidljivost pozitivnih praksi  radnih mjesta u javnosti. Stvaranjem indikatora ravnopravnosti na radnom mjestu i pokretanjem nagrade za poslodavca koji najviše brine o raznolikosti i ravnopravnosti podići će se svijest o diskriminaciji LGBT osoba na poslu ali i zagovarati uvođenje pozitivnih praksi.

eu-flagProjekt 'LGBTI Ravnopravnost na radnom mjestu' financira Europska unija – Komponenta I IPA 2012 pretpristupnog programa – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija, područje: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava.

* * *

„Alliance For LGBTI Workplace Equality“ is a project mutually conducted by Expansion of Gender and Media Culture 'Common Zone'OWID-Organization for Workers' Initiative and DemocratizationNGO Dawn and Lesbian Organization Rijeka LORI in collaboration with Zagreb Pride and kolekTIRV. The project lasts for 18 months (from November 2015 until May 2017) and aims to strengthen the capacities of organizations for human and labor rights with regard to discrimination against LGBTI people on the basis of gender identity, gender expression and sexual orientation in the workplace.

Through training of volunteers and the development and implementation of volunteer programs for students based on the doctrine of protection of LGBTI rights - conditions for the participation of students in the work of local organizations will be created, thereby ensuring long-term sustainability of their advocacy of human and labor rights of LGBTI people.

Through cooperation and training with European organizations involved in the protection of LGBTI labor rights, the poll conducted within the LGBTI population and through research on the current state of LGBTI rights in workplace, public panels with representatives of LGBTI organizations and communities, trade unions and equality bodies and the formation of working groups - an advocacy model in the direction of policy-making for the future improvement of LGBTI labor rights will be created.

Project activities are specially designed to ensure the basic human rights of LGBTI people by improving their labor rights which will further be enabled by an online platform providing relevant information regarding employment, legal guidelines that protect labor rights as well as specific legal support. These activities will strengthen LGBTI people and encourage them to be active in ensuring their rights through a network of support created in cooperation with the trade unions. The project will create a cross-sectoral network of cooperation among LGBTI people, civil society organizations (local and international), trade unions and equality bodies as well as strengthen cooperation with all relevant decision-makers through constant communication and joint activities.

Promotional activities are designed to raise awareness about the importance of equality in workplace for lesbian, gay, bi, trans and inter workers and increase the visibility of positive practice of inclusive workplaces in the public. Creation of workplace equality indicator and prizes for the employer who is most concerned about diversity and equality will raise awareness about discrimination against LGBTI people at work and also advocate for the improvement of their work conditions in the future.

kzona projekt

crossmenu